2012/08/29

Setsuhi with Gen Matsuda - Live.


Setsuhi Shiraishi 
- with Gen Matsuda (guitar)
http://www.matsuda-gen.com/
Photography - Waki Hamatsu
Live @ Kissa SAKAIKI.